Ta strona używa cookies i korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.
Jeżeli chcesz, możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce.
Zamknij

Dagmara Kokowska - radca prawny

Informacja dla nauczycieli z art. 225 ust. 3 u.p.w.u.p.o

...............................                                                                                                                                                                                                                    ...............................

Pieczęć szkoły                                                                                                                                                                                                                             Miejscowość, data

Sz. P.

......................................

Imię i nazwisko nauczyciela

Na podstawie 225 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ( dalej: u.p.w.p.u.p.o) informuję, że w związku ze stopniowym wygaszaniem działalności Gimnazjum ........................ nr ........................ w ........................, w roku szkolnym 2017/2018 zaistnieją następujące zmiany organizacyjne : ........................ .

(tu opisać).

Wyżej wymienione zmiany organizacyjne powodują, że od dnia 1 września 2017 r. niemożliwe jest dalsze zatrudnianie Pani/Pana w Gimnazjum ........................ nr ........................ w ........................ . W związku z tym może Pani/Pan skorzystać z prawa przeniesienia w stan nieczynny* od dnia 1 września 2017 r. W terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma może Pani/Pan w oparciu o art. 225 ust. 4 u.p.w.u.p.o. złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny. Brak złożenia takiego oświadczenia będzie skutkował przeniesieniem w stan nieczynny, natomiast odmowa będzie skutkowała rozwiązaniem stosunku pracy.1

 

Z uwagi na powyżej określone względy organizacyjne Gimnazjum, proponuję** Pani/Panu ograniczenie wymiaru zatrudnienia od dnia 1 września do ........................ (określić wymiar zatrudnienia  -ilość godzin) wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego, tj. do kwoty ........................ zł. W przypadku zaakceptowania propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia, na podstawie art. 225 ust. 4 u.p.w.u.p.o. proszę o wyrażenie zgody w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.2

Pouczam, że zgodnie z art. 225 ust. 6 u.p.w.u.p.o brak zgody na ograniczenia wymiaru zatrudnienia skutkuje przeniesieniem w stan nieczynny , a jeżeli Pan/Pani nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny – skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. .

 

Informuję także, że Nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy - Karta Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy – chyba, że stan nieczynny ustanie przed upływem tego okresu .

 

 

....................................

podpis dyrektora

__________________

1*   dot. nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w przypadku konieczności zastosowania  art. 225 ust. 1 czyli sytuacja, kiedy „dalsze zatrudnianie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 nie jest możliwe

2**           dot. nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony co do którego zachodzi dyspozycja art. 225 ust. 2 czyli dotyczy nauczyciela którego „dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe”.